SPORT EN JEUGDHULP SCOREN SAMEN

Projectbeschrijving:

De sportvereniging is een belangrijke speler in het netwerk rondom een jongere en kan een rol spelen in het vroegtijdig signaleren en doorgeleiden van opvoed- en opgroeimogelijkheden.

Door samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdzorg krijgen kinderen en jongeren met problemen rondom opvoeden en opgroeien de kans om ‘normaal’ mee te doen. De verenigingen wordt via deskundigheidsbevordering (workshops, trainingen) en advies ondersteund bij een meer pedagogische verantwoordelijkheid. Zo kunnen zij beter een signalerende rol vervullen. Zwaardere vormen van jeugdzorg kunnen mogelijk voorkomen worden. Jongeren met problemen kunnen door betere afstemmening tussen de sportvereniging en jeugdzorg gemakkelijker meedoen in een regulier team of een sportzorgtraject volgen. Hun zelfredzaamheid en participatie stijgen.

De uitdaging zit in het verbinden van beide sectoren. Het benutten van elkaars kracht, de ander ondersteunen met de eigen expertise en kennis: het vraagt een investering van beide kanten. De sportvereniging krijgt een signalerende functie voor ‘niet-pluis’ gevoelens rondom opvoeden en opgroeien. Daarnaast wordt sport ingezet als middel omdat bewegen vaak een positief effect heeft op de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Resultaat:

1. De signaleringskracht en het pedagogisch klimaat bij sportverenigingen zijn versterkt.

Speerpunten:

  • Veiligheid op de sportaccommodatie;
  • Veilig sportklimaat / goed pedagogisch klimaat gericht op trainers;
  • Begeleiding van (jeugd)trainers;
  • Leeftijden en de daarbij horende begeleiding;
  • Workshops voor sportbegeleiders;
  • Samenwerking tussen verenigingen;
  • Welke zorg hebben jeugdigen nodig met een rugzakje?;
  • Verbinding op wijkniveau tussen (para)medische zorg, welzijn en sport.

 

2. Er is een sportzorgtraject opgezet.

Voor het sportzorgtraject wordt verbinding gemaakt met projecten die al lopen of mogelijk gaan starten: ‘Drempel verlagen voor iedereen’, ‘Sport in Deventer’, ‘De Sportcaroussel’

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sportverenigingen met aanbod aangepast sporten ( De Sportcarrousel), Dimence, Centrum Ontwikkelingsstoornissen(COS), Sportpsycholoog Coach2score, Passend Voetbal Prosoc, KIES Weerbaarheidstraining, Talenten samen benutten / Mee IJsseloevers